MSCI指数体系成分股
中证500指数样本股
上证公司治理指数样本股

买球APP官网 股票代码:600153.SH

最新资料

最新财务指标(2021年年度报告)

602,459,131,678.71
总资产(元)

50,843,699,760.61
归属于上市公司股东的净资产(元)

136,917,955,419.84
净资产(元)

6,098,090,300.02
归属于上市公司股东的净利润(元)

707,844,495,988.53
营业收入(元)

10,963,102,930.09
净利润(元)

15.19
加权平均净资产收益率(%)

602,459,131,678.71
总资产(元)

136,917,955,419.84
净资产(元)

50,843,699,760.61
归属于上市公司股东的净资产(元)

707,844,495,988.53
营业收入(元)

10,963,102,930.09
净利润(元)

6,098,090,300.02
归属于上市公司股东的净利润(元)

15.19
加权平均净资产收益率(%)